Shalom Aleichem

“Shalom Aleichem” from The Soul of Shabbat. Track 3.