Shalom Rav

“Shalom Rav” from The Soul of Shabbat. Track 10.