V’shamru

“V’shamru” from The Soul of Shabbat. Track 12.